Vedtægter & Klubbens love

§ 1

Klubbens navn er Tørring Rideklub, forkortet TØRK, hjemhørende i Nørhald Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3

Rideklubben er medlem af DRF (Dansk RideForbund) under DIF (Dansk IdrætsForbund), hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4A

I rideklubben kan optages senior- og junior- medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

§ 4B

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade på klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelses-medlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til sted og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRF’s Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF’s Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til DIF, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under DIF, en eksklusion.

§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent 1 gang årligt, og er forfaldent til betaling 1. januar. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud 1 gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingents-påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte hvert år, og derefter vælges øvrige bestyrelse samt suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges. Hvert bestyrelsesmedlem udover formanden er valgt for en 2-årig periode, således er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg skiftevis hvert år. Juniorrepræsentanterne er på valg skiftevis hvert år, suppleanten er på valg hvert år. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min, flg. Dagsorden: Godkendelse af referat Meddelelser fra formanden Rapport fra udvalgene Evt. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelses- beslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelses-møderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles forretningsudvalget som består af: formand, næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Forretningsudvalget kan træffe de nødvendige beslutninger for klubbens daglige drift.

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Evt. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og § 6C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Såfremt samarbejdet mellem Tørring Rideklub (TØRK) og Tørring Ridecenter (TRC) ophører, tilfalder alle klubbens aktiver vederlagsfrit DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund). 

Seneste nyheder

Kommende aktiviteter